MAXXtech 9mm 115gr Brass Ammo -1000 rounds
PMC Bronze 9mm Brass Ammo - 1000 rounds
Federal 9mm HST 147 Grain Ammo - 1000 rounds
CCI Blazer Brass 9mm 115gr Ammo - 1000 rounds
PMC Ammo  5.56 NATO 55gr FMJ-BT 1000 rounds
PMC SS109 Penetrator FMJ Green Tip - 1000 rounds